Hlavné funkcie centra

Realizácia aplikovaného výskumu v oblasti spracovania polymérov


Výskum v oblasti spracovania termoplastov a kaučukov, najmä biodegradovateľných polymérov a polymérov z obnoviteľných zdrojov, prenos spracovateľských výrobných procesov z laboratórnych do poloprevádzkových a prevádzkových podmienok, prepojenie výsledkov výskumu a vývoja s praxou.


Podpora malých a stredných podnikov


Variabilnosť prístrojového vybavenia v kombinácii s vysokou odbornosťou umožňuje definovať podmienky spracovateľských postupov pre podnikateľské subjekty najmä v kategórii malých a stredných podnikov, ktoré podnikajú v oblasti spracovania polymérnych materiálov. Cetrum je veľmi dobre vybavené pre meranie a hodnotenie spracovateľských parametrov polymérov, čo umožňuje efektívne posudzovať vhodnosť polymérnych materiálov pre spracovanie konkrétnou technológiou.


Vzdelávanie v oblasti technológii spracovania polymérov, popularizácia moderných polymérnych materiálov a technológií


Výučba v poloprevádzkových podmienkach s cieľom prípravy kvalifikovaných odborníkov v oblasti spracovania polymérov, najmä plastov pre všetky typy podnikov. Organizácia školení, seminárov a kurzov. Popularizácia biodegradovateľných polymérnych materiálov z obnoviteľných zdrojov surovín a výrobkov z nich v radoch odbornej aj laickej verejnosti.