DSC kalorimeter

  • teplotný rozsah -180 – 750°C
  • rýchlosť ohrevu do 500 K/min
  • rýchlosť chladenia do 150 K/min


  • DSC umožňuje hodnotenie základných termických veličín polymérov – teploty topenia Tm, teploty kryštalizácie Tc, teploty sklovitého prechodu Tg, ako aj tepelné efekty prechodov prvého poriadku – entalpiu topenia Hm a entalpiu kryštalizácie Hc v dynamických podmienkach ohrevu resp. chladenia. Taktiež prístroj umožňuje hodnotenie termického chovania sa polymérov pri izotermických podmienkach merania a následné vyhodnotenie kinetiky kryštalizácie.